مطالب براساس : یارانه نهاده

دولت ۷ کیلو دان به ازای یک کیلوگرم مرغ را به چه کسانی داده است؟

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  8 بهمن, 1397

مرغداران همچنان نسبت به عدم انجام تعهدات دولت در مورد تأمین دان موردنیاز آن‌ها معترض هستند چرا که در صورت عدم تأمین دان، قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ برای مرغدار افزایش یافته و دیگر ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد.