مطالب براساس : مرگ و میر زودرس جوجه ها

جوجه ها ی تازه هچ کرده

زمان بهینه جهت خارج نمودن جوجه های تازه هچ کرده

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 اردیبهشت, 1395

زمان بهینه جهت خارج نمودن جوجه های تازه هچ کرده از هچر را چگونه تشخیص دهیم؟ د دانستن زمان صحیح جوجه کشی از زمان انتقال تخم ها به داخل دستگاه تا زمان هچ جهت برنامه ریزی درباره زمان بهینه بیرون…… بیشتر »