مطالب براساس : قطعی برق

ادامه روند خسارات قطعی برق

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  28 تیر, 1397

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ادامه داد: مشترکان در بخش صنایع و کشاورزی باید دیزل ژنراتور داشته باشند و در شرایط اضطراری و زمان قطعی برق آن را وارد مدار کنند.