مطالب براساس : عوامل مهم و موثر در بروز و شدت بیماری کوکسیدیوز در طیور گوشتی

بیماری کوکسیدیوز طیور

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  13 مرداد, 1397

عامل این بیماری تک یاخته ای به نام ایمریا میباشد. گونه های متفاوتی از ایمریا شناخته شده است که دارای میزبان های اختصاصی هستند .