مطالب براساس : سفیده تخم مرغ

اجزاء تشکیل دهنده تخم مرغ

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  15 آبان, 1397

نکته: پوسته (12-9%)، سفیده (63-60%) و زرده (33-30%)  از تخم مرغ را تشکیل داده اند. 
نکته: تخم مرغ از (65% ) آب،(11.8%) پروتئین، (11 %) چربی (لیپید) و (11.7%) خاکستر تشکیل یافته است.