مطالب براساس : جوجه کشی کبک

111

پرورش کبک از تخم تا جوجه

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  11 مهر, 1397

کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, ازدرصد بهره وری بالایی برخوردار است. به طوری که می توان گوشت آن را عرضه داشت. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, درتمام طول سال پرورش داد.