مطالب براساس : تولید خوراک دام وطیور

70 درصد تولید و فرآورده‌های خام دامی در گرو خوراک دام، طیور و آبزیان

دستگاه جوجه کشی  اخبار   خرید دستگاه جوجه کشی  20 مرداد, 1397

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: دستگاه حاکمیتی به تنهایی در نظارت موفق نخواهد بود و به کمک تولیدکنندگان و خودکنترلی آنها نیاز داریم 70 درصد تولید و فرآورده‌های خام دامی در گرو خوراک دام، طیور و آبزیان است.