مطالب براساس : تخم نطفه دار غاز محلی

rouen-ducks

اطلاعات کاربردی درمورد پرورش غاز

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  24 اسفند, 1396

در برخی کشورها پرورش غاز به طور صنعتی سال هاست که رواج یافته .
اما در ایران کم تر به پرورش صنعتی غاز پرداخته شده است .
از آنجا که غازها در برابر باکتری ها ، ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا مقاوم هستند و کم تر بیمار می شوند :
به راحتی می توانند احتیاجات غذایی خود را از مراتع سرسبز به دست آورند و نیاز به تغذیه دستی آنان به حداقل می رسد.