مطالب براساس : ایمنی

ایجاد ایمنی در طیور

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  7 مهر, 1397

بین ایجاد ایمنی مورد نیاز و واکنش موثر پس از واکسیناسیون رابطه نزدیک وتنگاتنگی وجوددارد در این مقاله واکنش های مختلفی که ممکن است پس از واکسیناسیون دربدن پرنده رخ دهد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است درچند دهه گذشته صنعت مرغداری رشد بسیارسریعی در سراسر جهان داشته است