مطالب براساس : ایمنی در طیور

139506032000284638471564

ایجاد ایمنی در طیور

دستگاه جوجه کشی  مقالات   خرید دستگاه جوجه کشی  7 مهر, 1397

بین ایجاد ایمنی مورد نیاز و واکنش موثر پس از واکسیناسیون رابطه نزدیک وتنگاتنگی وجوددارد در این مقاله واکنش های مختلفی که ممکن است پس از واکسیناسیون دربدن پرنده رخ دهد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است درچند دهه گذشته صنعت مرغداری رشد بسیارسریعی در سراسر جهان داشته است