هزینه تولید مرغ بیش از70 و هزینه تولید محصولات گاوداری بیش از 63 درصد گران شد

اخبار

شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در پاییز امسال ٣٢.٧١ درصد نسبت به فصل قبل افزایش و ٧٠.٢٨ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش داشته و این در حالی است که دولت به نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ به عدد ۴٠۶,۵٧ رسید که ٢٢.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل و ۶٣.١٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.
گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ٣٩,۵۶ و ١٨.٢۴ درصدی، افزایش ٣٢.٧١ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده اند.
همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٩٠.۴٢ و ٣۶.٣١ درصد افزایش، موجب افزایش ٧٠.٢٨ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌اند.
شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ۴٧٠,۵۴ رسید که ٣٢.٧١ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ٧٠.٢٨ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که دولت برای واردات نهاده‌های دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده تا قیمت این نهاده ها افزایش نیابد.
گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با افزایش ٣٩.۵۶ و ١٨.٢۴ درصدی، افزایش ٣٢.٧١  درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زد‌هاند.
همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٩٠.۴٢ و ٣۶.٣١ درصد افزایش، موجب افزایش ٧٠.٢٨ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩۶، معادل ٣٣.١٩ درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ نشان می­دهد که تمام استان های کشور استان های نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیلان و چهار محال و بختیاری با ١١۶,٣٢ و ٩٩.۶۶ درصد می باشد. همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته‌­اند، به طوری که استان گیلان با ٢٧٢.٢۵ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

شاخص گروه­‌های اصلی

مرغ
در پاییز ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به ۵٢۵,٧٨ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٣٩.۵۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠.۴٢ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٣١.٩۶، ١۶.۵٩ و ١٢٣.٠٠ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته­اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٧٩.۴٩ ،۵٣.٩۴ و ٢۴۶.٠۵ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته اند.

تخم مرغ
در پاییز ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به ٣۵۶,۵٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١٨.٢۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۶.٣١ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه­‌دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ٢٩.٢٨ و ٩.٣٠ درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٢.٩٩، ٣٠.۴٨ درصد افزایش داشته است.

سایر
این گروه شامل کود می­‌باشد، در پاییز ١٣٩٧ شاخص کود به ٩۵٩,٩٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١۴.١٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٣٧ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ به عدد ۴٠۶,۵٧ رسید که ٢٢.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ۶٣.١٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

شاخص «گاو شیری» در پاییز ١٣٩٧ به ١٩٢,۶١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢۶.٧٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١۴ درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص «گاو تلیسه»، با ٣١,١٨ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است.

بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٨٨.٢٠ درصد، مربوط به قلم «گاو تلیسه» است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩۶، ٣٣.٨٠ درصد (تورم سالانه) است.

شاخص اقلام اصلی
شاخص “گاو تلیسه” در پاییز ١٣٩٧ به ٢۶١,۶٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣١.١٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٨.٢٠ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص “گاو شیری” در پاییز ١٣٩٧ به ١٩٢,۶١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢۶.٧٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١۴ درصد افزایش داشته است.

شاخص “گاو نر داشتی” در پاییز ١٣٩٧ به ٢٢۶,٠٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.١۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.١۵ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص “گوساله پرواری” در پاییز ١٣٩٧ به ۵١١,٠٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠.٩٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٧.٠٣ درصد افزایش داشته است.

شاخص “گاو حذفی شیری” در پاییز ١٣٩٧ به ۶۵۵,٠۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٨.٧٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٢.٠٧ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص “گوساله نر زیر چهار ماه” در پاییز ١٣٩٧ به ٣۴۴,٨٢ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٢٩.۴٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۵.٣٨ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص “شیر” در پاییز ١٣٩٧ به ٣٨۴,٠١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١٩.۵٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٧.١١ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص “کود” در پاییز ١٣٩٧ به ٣۵٨,١۴ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧.٨٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۶.٣٩ درصد افزایش نشان می‎دهد.

جهت سفارش تخم نطفه دار گونه های مختلف طیور یا دستگاه های جوجه کشی اینجارا کلیک کنید.

برچسب‌ها:, ,

پاسخی بگذارید

شش + 9 =