ناهنجاری های متداول در جوجه های تازه هچ کرده

مقالات

ناهنجاری در جوجه تازه هچ کرده

ناهنجاری های متداول در جوجه های تازه هچ کرده:

1) جوجه های لنگ: جوجه ها در قسمت پا و یا ساق پا دارای معلولیت می باشند.

دلایل:

 • دماهای ناصحیح جوجه کشی (معمولاً دماهای بسیار بالا)
 • وضعیت و چرخش نادرست تخم ها در طول دوره ی جوجه کشی
 • رطوبت پایین در طول دوره ی جوجه کشی
 • تهویه ی نادرست
 • وراثت
 • سینی های هچ لغزنده
 • تغذیه ی نادرست گله مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • دماهای صحیح جوجه کشی را اعمال نمائید.
 • رطوبت جوجه کشی را از طریق افزایش میزان تبخیر آب افزایش دهید.
 • تخم ها را طوری داخل دستگاه قرار دهید که قسمت نوک تیزشان به سمت پایین باشد. تخم ها را حداقل روزی 3 بار بچرخانید.
 • به کارگیری روشهای صحیح انتخاب و پرورش گله ی مولد
 • استفاده از سینی های هچری با کفه های سیمی (جلوگیری از لغزش جوجه ها)
 • تآمین رژیم غذایی مناسب و متعادل برای گله ی مولد

2) جوجه های با انگشتان خمیده: انگشتان جوجه ها خمیده و یا دارای اشکال نامتعارف می باشد.

دلایل:

 • دماهای ناصحیح در ستر
 • تهویه ی مطبوع نادرست
 • تغذیه ی نادرست گله های مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • دماهای صحیح جوجه کشی را اعمال نمائید.
 • رژیم غذایی متعادل و مناسبی در اهتیار گله مولد قرار دهید.
 • 3) جوجه هایی که با پاهای باز متولد می شوند: پاهای جوجه ها به جای اینکه رو به جلو قرار بگیرند به اطراف متمایل بوده و راه رفتن را برای آنان مشکل می کنند.

دلایل:

 • نوسانات دمایی در طول دوره ی جوجه کشی
 • هچ مشکل
 • ازدحام بیش از حد در گله ی مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • تنظیمات صحیح دما را برقرار کنید.
 • شرایط صحیح جهت هچ نرمال برای جوجه ها را فراهم کنید.

4) جوجه ها با چشمان بسته: جوجه ها دارای قشری سخت بر روی پلک های خود بوده و یا اینکه پلک هایشان به هم چسبیده و بسته شده است.

دلایل:

 • دماهای بالا در هچر
 • رطوبت بالای هچر
 • تغذیه ی نادرست گله ی مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • دماهای صحیح جوجه کشی را برقرار کنید.
 • رطوبت را با افزایش میزان تبخیر آب افزایش دهید
 • جیره ی غذایی متعادل و مناسبی در اختیار گله ی مولد قرار دهید

5) جوجه های بدون چشم:

دلایل:

 • دماهای بالا
 • هندلینگ نادرست تخم ها در طول دوره ی جوجه کشی

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • از تنظیمات صحیح دما تبعیت نمایید.
 • هندلینگ صحیح تخم ها در طول دوره ی جوجه کشی یعنی وضعیت و چرخش تخم ها

6) جوجه های چسبناک (1): آلبومین به جوجه های تازه هچ کرده چسبیده است.

دلایل:

 • دماهای بالا
 • رطوبت پایین
 • انتقال بسیار دیر هنگام تخم ها
 • تهویه ی ناکافی
 • چرخش ناکافی تخم ها در طول دوره ی جوجه کشی

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • تنظیمات صحیح دما
 • افزایش رطوبت با افزایش تبخیر آب
 • انتقال تخم ها باید در زمان صحیح انجام پذیرد
 • تهویه ی مناسب
 • هندلینگ صحیح تخم ها (چرخش)

7) جوجه های چسبناک(2): جوجه ها در حالی هچ می کنند که آلبومین به پوسته چسبیده است.

دلایل:

 • دماهای بسیار بالا در طول روزهای 20 الی 21 ام دوره ی جوجه کشی
 • تخم های شکسته در سینی ها
 • چرخش ناکافی
 • سرعت تهویه ی بالا

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • از تنظیمات صحیح دما برای دوره ی هچر تبعیت کنید.
 • هندلینگ صحیح تخم ها
 • تهویه ی کافی

8) جوجه ها قادر نیستند سرپا بایستند – بدون پاهای باز:

دلایل:

 • دماهای ناصحیح در هچر
 • رطوبت بالا در هچر
 • جا به جا شدگی جنین در طول دوره ی جوجه کشی
 • تغذیه ی نادرست گله ی مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • از تنظیمات صحیح دما تبعیت کنید
 • سطوح نرمال رطوبت را فراهم کنید
 • هندلینگ صحیح تخم ها در طول دوره ی جوجه کشی
 • رژیم غذایی متعادل و مناسب برای گله فراهم کنید

9) ناف های زبر و یا ترمیم نیافته: جوجه ها با ناف های بهبود نیافته هچ می کنند. جوجه ها ممکن است خشک و یا مرطوب باشند.

دلایل:

 • دماهای بالا در طول روزهای 1 ام الی 19 ام دوره ی جوجه کشی
 • رطوبت های بالا در طول روزهای 20 ام الی 21 ام
 • عفونت در ناف (اومفالیتیس)
 • عدم رعایت بهداشت در دستگاه جوجه کشی
 • تغذیه ی ناصحیح گله ی مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • از دماهای انکوباسیون صحیح تبعیت کنید
 • سطوح رطوبت را در حد نرمال حفظ کنید
 • دستگاه جوجه کشی و تجهیزات هچ را بین دوره های جوجه کشی تمیز و ضدعفونی کنید
 • رعایت موازین بهداشتی صحیح در دستگاه جوجه کشی
 • رژیم غذایی مناسب و متعادل برای گله ی مولد

10) جوجه های دهیدراته شده:

دلایل:

 • سطوح رطوبت پایین در هچر
 • تخم هایی که خیلی زود داخل دستگاه جوجه کشی قرار گرفته اند
 • حمل و نقل نادرست

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • سطوح نرمال رطوبت در دستگاه هچر را رعایت کنید
 • قرار گرفتن تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی باید در زمان صحیح انجام پذیرد
 • حمل و نقل صحیح

11) جوجه های نرم و یا مرطوب:

دلایل:

 • دماهای بالای ستر
 • رطوبت بالای هچر
 • شرایط بهداشتی ضعیف در دستگاه جوجه کشی

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • از تنظیمات دمای صحیح تبعیت کنید
 • بهداشت صحیح

12) جوجه های بسیار کوچک:

دلایل:

 • تخم های کوچک
 • تخم های با پوسته ی نازک
 • رطوبت بسیار پایین در ستر (روزهای 1 ام الی 19 ام دوره ی جوجه کشی)
 • تخم هایی که در هوای بسیار گرم تولید شده اند
 • گله های مولد بیمار و یا ضعیف
 • تغذیه ی نادرست گله مولد

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • تنظیمات صحیح جوجه کشی
 • استفاده از تخم های با سایز استاندارد
 • استفاده از تخم هایی که از منابع عاری از هر گونه بیماری به دست آمده اند
 • تهویه ی صحیح
 • حفظ سطوح رطوبت در محدوده نرمال

13) جوجه های بسیار بزرگ:

دلایل:

 • تخم های بزرگ
 • رطوبت های بالا در ستر
 • گله ی مولد بیمار و یا تحت استرس
 • تهویه ی ضعیف
 • سینی های هچری که یکپارچه و یکنواخت نیستند

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • استفاده از تخم های با سایز استاندارد
 • استفاده از تخم های حاصل از منابع عاری از هرگونه بیماری
 • تهویه ی صحیح
 • حفظ رطوبت در محدوده نرمال

14) جوجه های با نوک های متقاطع:

دلایل:

 • عفونت ویروسی
 • وراثت

تدابیر و روشهای اصلاحی:

ضدعفونی صحیح تجهیزات جوجه کشی و هچ

15) جوجه هایی که به سختی تنفس می کنند:

دلایل:

 • استفاده از ماده ضدعفونی کننده (تبخیری)
 • بیماریهای تنفسی

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • از روشهای بخوردهی (ضدعفونی با استفاده از مواد ضدعفونی فرار) استفاده نمایید
 • وضعیت بیماری گله مولد را چک کنید
 • دستگاه جوجه کشی و تجهیزات هچ را بطور کامل تمیز و ضدعفونی کنید

16) مغزهای روباز:

دلایل:

 • وراثت
 • رطوبت بسیار بالا
 • جابه جا شدگی جنین

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • حفظ سطوح رطوبت در حد نرمال
 • هندلینگ صحیح تخم ها

17) گردن کج:

دلایل:

 • تغذیه ی نادرست گله مولد
 • جا به جا شدگی جنین

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • رژیم غذایی متعادل و مناسب در اختیار گله مولد قرار دهید (سطوح ویتامین)
 • هندلینگ صحیح تخم ها

18) مرگ و میر جنین پس از شکستن پوسته ی تخم:

دلایل:

 • فاکتورهای ژنتیکی
 • تغذیه ی نامناسب گله ی مولد
 • گله ی مولد بیمار
 • تخم هایی که قسمت نوک تیزشان به هنگام جوجه کشی به سمت بالا بوده است
 • چرخش نادرست تخم ها در طول دو هفته ی اول
 • تخم هایی که خیلی زود از ستر به هچر منتقل شده اند
 • تهویه ی نادرست
 • سطوح بالای گاز کربن دی اکسید در دستگاه جوجه کشی
 • دما و رطوبت بالا

تدابیر و روشهای اصلاحی:

 • فقط از تخم های حاصل از منابع عاری از هر گونه بیماری استفاده کنید
 • تخم ها را طوری داخل دستگاه قرار دهید که قسمت نوک تیزشان به سمت پایین باشد
 • تخم ها را بطور روزانه حداقل 3 بار بچرخانید
 • تهویه ی صحیح
 • تنظیمات صحیح دما
 • تنظیمات صحیح رطوبت
 • جیره ی غذایی متعادل و مناسب برای گله ی مولد

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخی بگذارید

15 − 2 =