شناخت انواع کاکادوها

مقالات

گروه کاکادو  شامل طوطی های متوسط و بزرگ به طول های٣٠ تا ٧٠ سانتیمتر میگردد که اکثرانها کاکل دارند .آنهایی که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند اغلب دارای رنگ روشن هستند ما در اینجا به معرفی انواع گونه های معروف و خانگی این گروه می پردازیم  :  
 
کاکادو صورتی
roseicapillus eolophus    

 

 
طولش به ٣۵ سانتیمتر رسیده و سه رگه ان در مناطق وسیعی از استرالیا زیست میکنند. گردن ،صورت ،سینه و شکمش صورتی  ( به رنگ گل رز )  قسمت فوقانی بالها و دم خاکستری آبی و پشتش خاکستری روشن،بالای سر و کاکلش قرمز کمرنگ و رنگ منقارش خاکستری روشن است.
نر و ماده دارای رنگ امیزی یکسانی ھستند.اما رنگ حلقه چشم نر قهوه ای تیره ودر ماده ھا پرتقالی روشن است امروزه تکثیرشان در پاسیو به خوبی میسر است .انان بین ٣ تا ۵ تخم گذارده و تخم ها پس از ٢۵ روز تبدیل به جوجه می شوند و جوجه ها پس از هشت هفته لانه را ترک می کنند .
 
کاکادو گوفینس
goffini cacatua
 
طولش ٢٩ سانتیمتر بوده در جزایر تانیبار بین شمال استرالیا و گینه جدید زیست می نماید . پرھایش عمدتا سفید و پرها ی کاکل گردنش قرمز خفیف ھستند بین چشم هاو پیشانی اش نوار پرتقالی کمرنگی ملاحظه می شود قسمت زیرین شاه پرھا و پرھای دم زرد رنگ ،دور چشمش ابی خاکستری روشن و رنگ حلقه چشم نر سیاه و در ماده قھوه ای قرمز است .
زمانی تعداد زیادی از انھا به کشورھای دیگر صادر شدند.تکثیر در اروپا با موفقیت ھمراه بوده است .انان بین ٢ تا ۴ تخم گذارده و جوجه ها پس از ٢٩ روز سر از تخم بیرون آمده و پس از گذشت ١٠ تا ١١ ھفته لانه را ترک می کنند. در امر تکثیر هم نر و ھم ماده روی تخم ها میخوابند  )   نر معمولا در طول روز می خوابد) .
 
کاکادو کاکل زرد بزرگ
galerita cacatua
 
طولش به ۵٠ سانتیمتر می رسد. منطقه زیستش گینه جدید و شمال شرقی و شرق استرالیا می باشد کاکلش زرد رنگ و سایر  پرھایش به غیر از قسمت زیرین دم که زرد رنگ هستند سفید خالص می باشد.
آبی است انها بسیار اهلی شده و روابط cacatua galerita triton در نوع اصلی اش دور چشم سفید، ولی در رگه گینه جدید عمیقی با نگهدارنده خود خویش برقرار می کنند.
برای اولین بار در سال ١٨٨٣ برای اولین بار در آلمان تکثیر شده و از ان پس با موفقیت پرورش میابد. ٢تخم گذارده و جوجه ها پس از ٣٠ روز از تخم درامده و پس از ٨ هفته لانه را ترک می کنند
 
کاکادو کاکل زرد کوچک
sulphurea cacatua

 
طولش ٣٣ سانتیمتر بوده و در سولاوسی و جزایر کوچک سوندا زیست می کند .رنگ اصلی اش سفید ، رنگ پرهای گوش و قسمت فوقانی کاکل زرد بوده و جفت انھا از نظر رنگ اختلاف ندارند. نر اغلب درشتر ونوکش نیز قوی تر است ،اما مطمئن ترین نشانه رنگ حلقه چشم ھاست که در نر سیاه و در ماده قرمز روشن می باشد در صورت نگهداری انفرادی بسیار اهلی شده و رابطه عمیقی با نگهدارنده و تمامی خانواده بر قرار می کند.
 ٢ تا ٣ تخم گذارده و جوجه ها پس از گذشت ٢٨ روز از تخم بیرون امده و پس از ٩ ھفته لانه را ترک می کنند.
 
کاکادو اینکا
 Major Mitchell cacatua
 
طولش ٣٨ سانتیمتر بوده و در جنوب و غرب استرالیا و مناطق خشک زیست می کند. رنگ اصلی پرهایش سفید با رگه های قرمز است.  گردن ، صورت ، سینه و شکم قرمز کمرنگ ، کاکلش قرمز زرد وسفید می باشد. بدون شک یکی از زیباترین کاکادوها ست .گرفتن و صادرات ان ممنوع و تکثیر ان کمتر با موفقیت همراه بوده است. ٢ تخم می گذارند ، نر و ماده روی تخم ها می خوابند و جوجه ها پس از ٨ هفته لانه را ترک می کنند.
 
کاکادو کاکل پرتقالی
citrinocristata cacatua sulphurea

 
این کاکادو رگه ای از کاکادو کاکل زرد کوچک بوده و در جزیره سومبا زیست می نماید و انان معمولا بزرگتر از نوع اصلی بوده و اختلافشان در پرھای پرتقالی روی گوش و کاکلشان است در صورت نگھداری انفرادی بسیار اھلی شده و رابطه عمیقی با نگھدارنده و تمامی خانواده بر قرار می کند. در صورت عدم توجه مبادرت به کشیدن جیغ ھای پی در پی می کنند .بھتر است به  صورت جفت نگه داری شوند تکثیر انھا اغلب با موفقیت ھمراه بوده . ٢تا ٣ تخم گذارده و جوجه هاپس از گذشت ٢٨ روز از تخم بیرون امده و پس از ٩ ھفته لانه را ترک می کنند.
 
کاکادو کاکل سفید
cacatua alba

 
طولش به ۴۶ سانتیمتر می رسد و در جزایر ترنات ، تیدور ، ھالماھرا ، اوبی و بتیان مجتمع الجزایر ملوک اندونزی زیست می کند .رنگ پرھایش سفید خالص است .در صورت نگھداری انفرادی اھلی شده اما به توجه زیاد نیازمند است. او را با استغداد ترین نوع کاکادو  چه از نظر کلمات چه از نظر حرکات اکروباتیک می دانند .اغلب در سیرکھا و نمایشھا از ان استفاده می شود و تکثیرش در پاسیو میسر شده و مطمئن ترین نشانه اختلاف جنسیت حلقه چشم ھاست که در نر قھوه ای سیاه و در ماده قھوه ای قرمز روشن است ٢ تا ٣ تخم گذارده و جوجه ھا پس از گذشت ٢٨ روز از تخم بیرون امده و پس از ٨ تا ٩ ھفته لانه را ترک می کنند.
 
کاکادو ملوکان
moluccensis cacatua
 
طولش به ۵٢ سانتیمتر رسیده و در جزایر جنوبی ملوک نظیر کرام ،ساپاروا و ھاروکو زیست می نماید. رنگ اصلی پرھایش سفید بوده که با قرمز خفیفی مخلوط شده است کاکل قرمز او اکثرا بسته بوده و تنھا برای تاثیر گذاردن باز می شود و پرندگان وارداتی در اوایل بسیار محتاط و خجالتی بوده و در صورت ترس جیغ ھای بلندی می زنند . اما به سرعت اھلی شده و روابط عمیقی با نگھدارنده برقرار می کنند .
در صورت نگھداری در پاسیو تکثیرشان میسر است و مطمئن ترین نشانه اختلاف جنسیت حلقه چشم ھاست که در نر قھوه ای سیاه و در ماده قھوه ای قرمز روشن است ٣عدد تخم گذارده و جوجه ھا پس از گذشت ٢٨ روز از تخم بیرون امده و پس از ٨ تا ٩ ھفته لانه را ترک می کنند.
 
کاکادو کاکل نخلی ،  آرا کاکادو
Cockatoo Palm   or  Probosciger aterrimus
 
کاکادو کاکل نخلی یا آرا کاکادو با سایز ۵۵ الی ۶٠ سانتیمتر و وزنی برابر ٩٠٠ الی ١٢٠٠ گرم از طوطی سانان بسیار زیبا است که در خانواده کاکادو ھا به چشم می خورد.  نسبت به سایر گونه ھای کاکادو و حتی طوطی سانان، سایز و وزن قابل ملاحظه ای دارد البته آراھا طول بدنی بلند تر از کاکل نخلی ھا دارند اما این مطلب قابل ذکر است که دم بلند انھا بیشترین طول بدن را تشکیل داده اند، در صورتی که کاکل نخلی ھا بدنشان بیشترین سایزشان را تشکیل میدھد .زیستگاھشان گینه نو ، اندونزی و شبه جزیره کیپ یورک استرالیای شمالی است. به دلیل شکار شدن بیش از حد و تکثیر ناموفق کمیاب بوده و حتی از پرندگان حفاظت شده می باشد.
یکی از حالات این پرنده طبل زدن یا چیزی شبیه ان است. کاکادو کاکل نخلی با برداشتن تکه چوبی با قطر نسبتا قابل ملاحظه ای و نشتن روی درختھای مرده یا بریده شده شروع به طبل زدن می کند یعنی با یک پای خود چوب را گرفته و ان را محکم به تنه درخت می کوبد و صدای بلندی را با این حرکت تولید می کند.  ( در مورد دلیل این کار مطلبی در دست نیست ) .
کاکادو کاکل نخلی یا ارا کاکادو طول عمر نسبتا زیادی دارد و شواھدی در باغ وحش استرالیا حاکی از سن بالای این پرنده که حدود ٨٠ الی ٩٠ سال است را نشان میدھد.شواھد معتبری از اینکه این پرنده در باغ وحش لندن ۵۶ سال عمر کرده ھم وجود دارد که اگر خواسته باشیم واقع بینانه فکر کنیم باید سنی حدود ۶۵ سال را برای این طوطی تخمین بزنیم.

برچسب‌ها:, , , ,

پاسخی بگذارید

16 − شانزده =