افزایش شاغلین ، فعالین و تولید گوشت مرغ در کشور

اخبار

تعداد مرغداری‌های گوشتی فعال در سال ١٣٩۶، ١۵۴۴٧ واحد می‌باشد که وزن مرغ زنده پرورش‌یافته برای این تعداد مرغداری گوشتی فعال برابر ٢۵۴٠ هزار تن است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال ١٣٩٣ حدود ۴٨٧ هزار تن (٢۴ درصد) افزایش یافته است.
در سال ١٣٩٧ تعداد ٢٠۵٢٠ مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور وجود داشته است که از این  تعداد، ١۵٣٢٢ واحد فعال و بقیه (۵١٩٨ واحد) غیر فعال بوده است. این در حالی است که در سال ١٣٩۴، ١٨٠٩٣ مرغداری پرورش مرغ گوشتی در کشور بوده که از این تعداد ١٢۵٧٣ مرغداری فعال و مابقی (۵۵٢٠ واحد) غیرفعال بوده است.
همچنین تعداد مرغداری‌های گوشتی فعال در سال ١٣٩۶، ١۵۴۴٧ واحد می‌باشد که وزن مرغ زنده پرورش‌یافته برای این تعداد مرغداری گوشتی فعال برابر ٢۵۴٠ هزار تن گزارش شده است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال ١٣٩٣ حدود ۴٨٧ هزار تن (٢۴ درصد) افزایش یافته است.
تعداد کارکنان شاغل در مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی در سال ١٣٩۶، ۵٨٣٣٠ نفر بوده است که از این تعداد ٣٨۵١٣ نفر شاغل با مزد و حقوق و ١٩٨١٧ نفر را شاغل بدون مزد و حقوق تشکیل می‌داده است، همچنین بین شاغلان با مزد و حقوق ٣٨٠٧٣ نفرکارکن مرد و ۴۴٠ نفر کارکن زن و از مجموعه شاغلان بدون مزد و حقوق ١٩٢٠۵ نفرکارکن مرد و ۶١٢ نفرکارکن زن بوده است.
براساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری، تعداد کارکنان شاغل در مرغداری ها در سال ١٣٩۶ نسبت به سال ١٣٩۴، ٩٣٠٨ نفر ( ١٩ درصد) افزایش  یافته است .اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

جهت خرید تخم نطفه دار گونه های مختلف طیور یا دستگاه های جوجه کشی اینجارا کلیک کنید.

برچسب‌ها:, ,

پاسخی بگذارید

شش + 3 =